Ureditev reke Vipave

62
Infrastruktura, Okolje, Notranje zadeve in varnost, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Varovanje okolja in naravne dediščine
Krajevna skupnost Vipava
V teku