Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

19. 9. 2022 133